Kontakt z nami

Technologie

Technologie

Posadowienie konstrukcji drogowych na gruntach słabonośnych

Posadowienie konstrukcji drogowych na gruntach słabonośnych

Zajmujemy się projektowaniem i doborem technologii posadowienia obiektów na gruntach słabonośnych i nienośnych, konstrukcji trwałych i wytrzymałych podbudów placów, ulic i parkingów, wiaduktów i nasypów. Mamy doświadczenie i wykonywaliśmy już projekty obiektów inżynierskich w tego typu warunkach gruntowych z posadowieniem na ciekłych pyłach i iłach o IL >0,9 – mocno nawodnionych i uplastycznionych.
więcej...

Konstrukcje nasypów o stromym pochyleniu skarp

Konstrukcje nasypów o stromym pochyleniu skarp

Projektujemy konstrukcje skarp o nachyleniu nawet do 900 z możliwością maksymalnego wykorzystania powierzchni terenu i zabudowania niejakościowego materiału mineralnego. Niezbędnym jest również wykonanie odpowiedniego oblicowania skarpy, co pełni również funkcję estetyzacji zbocza, zabezpieczenia warstwy gruntu zbrojonego geosyntetykami a także funkcję zabezpieczenia skarp nasypu przed erozją.
więcej...

Mury oporowe (systemy aktywne i bierne)

Mury oporowe (systemy aktywne i bierne)

Projektujemy konstrukcje aktywnych i pasywnych ścian oporowych z gruntów zbrojonych z oblicowaniem elementów betonowych. Istotą systemu jest wzajemna czynna współpraca ściany z prefabrykowanych elementów z gruntem zasypowym zbrojonym szeregiem warstw geosiatek, które kotwione są w elementach ściany. Tworzy to zespoloną konstrukcję ścianowo-gruntową, nazwaną ścianą aktywną. System „ścian biernych” to system, w którym za licem ściany z prefabrykatów wykonany jest samostateczny blok z gruntu zbrojonego, do którego kotwiona jest ściana licowa.
więcej...

Odwodnienia - drenaż francuski

Odwodnienia - drenaż francuski

Projektujemy i zalecamy odwodnienia terenu drenażem francuskim, systemem zapewniającym wieloletnie, skuteczne i trwałe odwodnienie  terenu. W przeciwieństwie do tradycyjnych drenaży rurowych jest odporny na zamulenie, zapchanie i pęknięcie. Dren francuski składa się tylko z geowłókniny i kruszywa. Geowłóknina Fibertex® (o odpowiednich parametrach – kwalifikowana) dzięki swojej igłowanej strukturze pełni rolę filtra, co zapobiega migracji drobnych cząstek gruntu i nie dopuszcza do zamulenia drenu. Woda sączy się przez bardzo dużą ilość mikroporów w geowłókninie co sumarycznie daje większą, w porównaniu do rury perforowanej, ilość transportowanej wody.
więcej...

Renowacja nawierzchni bitumicznych

Renowacja nawierzchni bitumicznych

Technologia budowy nowych i renowacji starych nawierzchni asfaltowych z wykorzystaniem geosyntetyków jest zalecana przez nasze Przedsiębiorstwo jako zabezpieczenie obszarów spękań odbitych nawierzchni asfaltowych dróg szybkiego ruchu, dróg ekspresowych, autostrad, pasów startowych, i in. Spękania takie powstają w głównej mierze od poprzecznych, termicznych spękań sztywnej podbudowy, spękań sztywnej podbudowy na skutek oddziaływań szkód górniczych czy też spękań od podbudowy na nasypach rozluźnionych.
więcej...

Konstrukcja i remonty podtorzy tramwajowych i kolejowych

Konstrukcja i remonty podtorzy tramwajowych i kolejowych

Proponowane przez nasze Przedsiębiorstwo technologie zapewniają wzmocnienie i stabilizację konstrukcji podtorza oraz przystosowanie do przenoszenia dużych obciążeń i zwiększania prędkości pojazdów szynowych. Przy projektowaniu kładziemy szczególny nacisk na to, ażeby uzyskać pełne odcięcie warstw konstrukcyjnych torowisk od niespójnego i ulegającego odkształceniom gruntu podłoża zwłaszcza w rejonie rozjazdów i linii położonych w wykopach i na nasypach.
więcej...

Zabezpieczenia konstrukcji przed oddziaływaniem szkód górniczych

Zabezpieczenia konstrukcji przed oddziaływaniem szkód górniczych

Wykonujemy obliczenia inżynierskie dla posadowienia obiektów na obszarach aktywności górniczej do najwyższej V kategorii szkód górniczych wraz z wykorzystaniem jako materiału nasypowego np. świeżego, nieskładowanego jeszcze na powierzchni kamienia przywęglowego skały płonnej lub innych niejakościowych materiałów w tym również odpadowych. Przy projektowaniu posadowienia obiektów inżynieryjnych na tego typu obszarach uwzględniamy zarówno istniejące szkody górnicze jak i prognozowane przyszłe deformacje i osiadania.
więcej...

Konstrukcje posadzek hal przemysłowych (obiekty kubaturowe)

Konstrukcje posadzek hal przemysłowych (obiekty kubaturowe)

Przy projektowaniu konstrukcji posadzek hal przemysłowych zapewniamy dobre związania dolnych powierzchni posadzek hal: przemysłowych, obiektów handlowych i magazynów wysokiego składowania z górnymi powierzchniami położonych poniżej warstw nośnych; przy czym dotyczy to zarówno wykonania ich z żelbetu, asfaltobetonu a także tych stabilizowanych hydraulicznie (cementem, wapnem wzgl. specjalnymi cieczami do stabilizacji podłoży) materiałów mineralnych.
więcej...

Odciążenie przyczółków i pełne przyczółki z gruntu zbrojonego

Odciążenie przyczółków i pełne przyczółki z gruntu zbrojonego
Wykonujemy wymiarowanie konstrukcji odciążających przyczółki mostowe z gruntu zbrojonego jako ekonomiczną alternatywę dla konstrukcji żelbetowych, ograniczających powierzchnię i umożliwiające dowolne ukształtowanie ścian przyczółków.
więcej...

Budowa i rekultywacja składowisk odpadów

Budowa i rekultywacja składowisk odpadów
Zajmujemy się projektowaniem składowisk odpadów z uwzględnieniem materiałów geosyntetycznych. Zapewniamy dobór materiałów do prawidłowego posadowienia, uszczelnienia oraz przykrycia (capping) składowiska, wraz z jego rozbudową i ewentualnym zwiększeniem objętości kubaturowej istniejących składowisk, stabilizacją oraz wzmacnianiem i uzbrajaniem terenów na zamkniętych już składowiskach. Elementy geosyntetyczne zastosowane w konstrukcji składowiska muszą być szczególnie dokładnie dobrane i zwymiarowane przy uwzględnieniu reologii i geochemizmu.
więcej...

Systemy antyerozyjne, stabilizacja osuwisk

Systemy antyerozyjne, stabilizacja osuwisk
Doskonałym rozwiązaniem w przypadku budowy wszelkiego rodzaju skarp i nasypów jest zastosowanie geosyntetyków, w tym geosiatek, które przeciwdziałają parciu gruntu na ścianę, wraz z systemem zazielenienia. Zazieleniona ściana oporowa bardzo dobrze harmonizuje się z otoczeniem i staje się jednocześnie ekranem dźwiękochłonnym pochłaniającym znaczną część energii. Jednym ze sposobów wykończenia skarp jest system INOREX®, który polega na zainstalowaniu w skarpie kotew mocujących, na których mocuje się siatki stalowe w odległości ok. 0,30 m od lica skarpy zbrojonej geosyntetykami.
więcej...

Zabezpieczanie brzegów cieków wodnych, strumieni i rzek oraz obszarów dennych

Zabezpieczanie brzegów cieków wodnych, strumieni i rzek oraz obszarów dennych
Wzmacnianie i zabezpieczanie przed erozją, wymywaniem i osuwaniem się brzegów i koryta kanałów, cieków, rzek i strumieni oraz innych konstrukcji hydrotechnicznych zalecamy poprzez zastosowanie geosyntetyków, co jest korzystne i bardzo efektywne z punktu widzenia zagadnień ochrony środowiska. Szczególny nacisk kładziemy również przy projektowaniu na uszczelnienia oraz hermetyzację objętości zbiorników wodnych.
więcej...

Stabilizacja podłoża pod kostkę brukową

Stabilizacja podłoża pod kostkę brukową
Stabilizacja i wzmocnienie konstrukcji dróg dojazdowych, parkingów i chodników  przy wykorzystaniu materiałów geosyntetycznych.
więcej...

Zbrojenia nadpalowe

Zbrojenia nadpalowe
Wykonujemy obliczenia inżynierskie oraz zapewniamy dobór odpowiednich materiałów geosyntetycznych na obszarach występowania gruntów nienośnych, nieskonsolidowanych dla posadowienia obiektów inżynierskich z wykorzystaniem technologii posadowienia na palach lub kolumnach ze zbrojeniem geosyntetycznym, które układa sie powyżej ich głowic lub czapek, co pozwala skrócić czas budowy i zmniejszyć dowóz materiału dla kompensacji osiadań.
więcej...

Wzmocnienie oraz odwodnienie powierzchni tras i placów hippicznych

Wzmocnienie oraz odwodnienie powierzchni tras i placów hippicznych
W toku projektowania placu hippicznego należy zwrócić szczególną uwagę, aby wody powierzchniowe były stale i szybko odprowadzane. Dlatego ważne jest, żeby nawierzchnia oraz warstwa nośna długotrwale spełniały swoją funkcję. Trzeba zapewnić na stałe uniknięcia wymieszania gruntów warstwy nawierzchniowej z warstwą nośną, utrzymując tym samym przez długi okres czasu trwałą grubość warstwy nawierzchni. Proponowana przez nas technologia umożliwia całoroczne użytkowanie obiektu niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.
więcej...

Dreny pionowe

Dreny pionowe
Dla osuszania terenów zapełnionych mułami i namułami stosujemy technologię z zastosowaniem geosyntetycznych pionowych filtrów osuszających.
więcej...

Oczyszczalnie ścieków - zbiorniki retencyjne

Oczyszczalnie ścieków - zbiorniki retencyjne
Wykonujemy obliczenia inżynierskie oraz zapewniamy dobór odpowiednich materiałów geosyntetycznych przy projektowaniu oczyszczalni ścieków.
więcej...

Stacje paliw

Stacje paliw
Wykonujemy projekty z zastosowaniem materiałów geosyntetycznych przy wzmacnianiu podłoża i uszczelnianiu obszarów stacji benzynowych.
więcej...

Ekrany akustyczne

Ekrany akustyczne
W dobie wzmożonego ruchu drogowego i rozbudowie infrastruktury drogowej podjęliśmy się również projektowania ekranów akustycznych, dbając nie tylko o ich estetyczny wygląd ale również o ich trwałą konstrukcję i odporność na czynniki atmosferyczne. Proponowany przez nas system akustyczny ma znaczne walory środowiskowe i estetyczne niż stosowane powszechnie ekrany wykonane z tworzyw sztucznych.
więcej...

Technologia betonowania z użyciem deskowań selektywnie przepuszczalnych

Technologia betonowania z użyciem deskowań selektywnie przepuszczalnych
Technologia z użyciem specjalnego syntetyku, który pełni rolę drenującą odprowadzając na zewnątrz wszystkie gazy (w tym powietrze) oraz nadmiar wody zarobowej z objętości wykonywanego w szalunku odlewu betonowego obniżając stosunek w/c w zewnętrznej strefie betonu. Obniżenie stosunku w/c daje w rezultacie powierzchnię betonu o większej gęstości, zawierającą mniejszą ilość porów o małych rozmiarach.
więcej...

Systemy monitoringu liniowego

Systemy monitoringu liniowego
System monitoringu przemieszczeń wysokościowych może być stosowany przy wykonywaniu pomiarów osiadań na terenach np.: eksploatacji górniczej, zapadliskowych, w miejscach występowania uskoków, przy badaniu zachowań obiektów na gruntach słabonośnych. System ten polega na ciągłym pomiarze przebiegu osiadań w czasie eksploatacji obiektu (np. autostrada, składowiska odpadów, linie kolejowe i in.) i pozwala w każdej chwili na ustalenie poziomu deformacji. System monitoringu przemieszczeń wysokościowych składa się z elektronicznych czujników osiadań, rozmieszczonych punktowo na monitorowanej powierzchni, połączonych wzajemnie ze sobą przewodami hydraulicznymi.
więcej...

Wykorzystanie materiałów nasypowych o słabych właściwościach

Wykorzystanie materiałów nasypowych o słabych właściwościach
Przy projektowaniu obiektów inżynierskich wykonanych z materiałów nasypowych o słabych właściwościach (np. grunt piaszczysty o drobnej frakcji), gdy tradycyjne metody okazują się niewystarczające do uzyskania stateczności obiektu proponujemy zbrojenie nasypu poprzez zastosowanie zbrojenia geosyntetycznego tzw. materacami geosyntetycznymi. Ma ono na celu przede wszystkim zabezpieczyć obiekt budowlany przed osiadaniem na nienośnych gruntach. Sposób zbrojenia geosyntetycznego jest oczywiście uzależniony od głębokości zalegania wód gruntowych, rodzaju gruntu nasypowego, a także rodzimego, typu budowli oraz (w przypadku skarp nasypów) zależny od pochylenia skarp.
więcej...

Kolumny w osłonie geosyntetycznej

Kolumny w osłonie geosyntetycznej
Nasypy posadowione na palach ze zbrojeniem geosyntetycznym w ich podstawie mają kilka zalet w stosunku do posadowienia bezpośredniego na słabym gruncie: praktycznie nie ma potrzeby odczekania okresu konsolidacji; osiadania nasypu są bardzo małe; zbędny jest transport dodatkowych mas ziemnych na przeciążenia i kompensacje; w trakcie eksploatacji nasypy posadowione na palach praktycznie nie wykazują osiadań. W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować wzrost popularności tej metody.
więcej...