Kontakt z nami

Badania

Geotechnika

Posiadamy doświadczenie oraz niezbędny sprzęt do wykonywania badań geotechnicznych określających właściwości fizyczne oraz mechaniczne gruntów. Wykonujemy zarówno badania terenowe w stanie in situ jak i badania laboratoryjne dzięki czemu możemy uzyskać dokładny obraz warunków gruntowych oraz wodnych na terenie inwestycji.

Realizujemy wszelkiego rodzaju prace geotechniczne na etapie projektowym jak i na etapie budowy a także odbiory. Dysponujemy własnym laboratorium geotechnicznym a przy większych zakresach badań współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami wyposażonymi w sprzęt posiadający niezbędne certyfikaty. Szczegółowy zakres naszych usług w dziedzinie badań geotechnicznych obejmuje m.in.:

Prace terenowe:

 • sondowania statyczne CPT, CPTU;
 • sondowania dynamiczne DPL, DPSH;
 • badania sondą udarowo – obrotową SLVT;
 • badania sondą obrotową FVT;
 • badania dylatometryczne DMT;
 • badania płytą VSS;
 • badania płytą dynamiczną, (Ev,d);
 • badania penetrometrem CBR;
 • wiercenia mechaniczne (w tym rurowane);
 • pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych NU, NW, NNS;
 • monitoring piezometrów (wraz z automatycznym systemem obserwacji poziomu wody);
 • badanie stanu chemicznego wód gruntowych;
 • pomiary inklinometryczne.

Badania laboratoryjne:

 • badania parametrów wytrzymałościowych w aparacie bezpośredniego ścinania;
 • badania parametrów ściśliwości oraz konsolidacji w edometrze;
 • badania parametrów zagęszczenia w aparacie Proctora;
 • badania wskaźnika nośności CBR;
 • analiza granulometryczna, (areometryczna oraz sitowa);
 • bezpośrednie badania współczynnika filtracji, (metody stało i zmienno - gradientowe);
 • oznaczenie granic Atterberga;
 • oznaczenie zawartości części organicznych;
 • oznaczenie cech fizycznych gruntu, (gęstość, wilgotność, porowatość).

Poza usługami geotechnicznymi oferujemy badania z zakresu drogownictwa będące podstawą do oceny stanu oraz do projektowania nawierzchni:

 • badania ugięć sprężystych nawierzchni ugięciomierzem belkowym (belką Benkelmana);
 • badania ugięć sprężystych nawierzchni ugięciomierzem udarowym FWD;
 • określenie klasy betonu (w tym pobór prób);
 • oznaczenie agresywności wody.