Kontakt z nami

Badania i Laboratorium

Geotechnika

Posiadamy doświadczenie oraz niezbędny sprzęt do wykonywania badań geotechnicznych określających właściwości fizyczne oraz mechaniczne gruntów. Wykonujemy zarówno badania terenowe w stanie in situ jak i badania laboratoryjne dzięki czemu możemy uzyskać dokładny obraz warunków gruntowych oraz wodnych na terenie inwestycji.

Potrafimy stworzyć ukierunkowany na projektowaną inwestycję program badań, wynikiem którego są wiarygodne parametry modelowe podłoża, które najlepiej charakteryzują interakcje projektowanej budowli z gruntem. Parametry te mogą być dodatkowo optymalizowane dzięki zastosowaniu automatycznego systemu monitoringu który obrazuje dokładny stan przemieszczeń podłoża czy poziomu wód. Zastosowanie wiarygodnego modelu obliczeniowego, każdorazowo skutkuje ekonomicznie zasadnym rozwiązaniem projektowym.

Realizujemy wszelkiego rodzaju prace geotechniczne na etapie projektowym jak i na etapie budowy a także odbiory. Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami geotechnicznymi wyposażonymi w sprzęt posiadający niezbędne certyfikaty. Szczegółowy zakres naszych usług w dziedzinie badań geotechnicznych obejmuje:

Prace terenowe:

 • sondowania dynamiczne DPL (stopień zagęszczenia ID, wskaźnik zagęszczenia Is)
 • badania sondą udarowo – obrotową SLVT (wytrzymałość na ścinanie Su, stopień plastyczności IL (stopień zagęszczenia ID, wskaźnik zagęszczenia Is)
 • badania sondą obrotową FVT, wytrzymałość na ścinanie su, stopień plastyczności IL)
 • badania płytą VSS (pierwotny i wtórny moduł odkształcenia E1 / E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0)
 • badania płytą dynamiczną (dynamiczny moduł odkształcenia Ev,d),
 • badania penetrometrem CBR (kalifornijski wskaźnik nośności),
 • pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych NU, NW, NNS,
 • osadzanie piezometrów (wraz z automatycznym systemem obserwacji poziomu wody),
 • osadzanie inklinometrów i ekstensometrów (wraz z automatycznym systemem pomiarów),
 • wiercenia mechaniczne (w tym rurowane).

Badania laboratoryjne:

 • badania parametrów wytrzymałościowych w aparacie bezpośredniego ścinania,
 • badania parametrów ściśliwości oraz konsolidacji w edometrze,
 • badania parametrów zagęszczenia w aparacie Proctora,
 • badania wskaźnika nośności CBR,
 • analiza granulometryczna, (areomatryczna oraz sitowa),
 • bezpośrednie badania współczynnika filtracji, (metody stało i zmienno - gradientowe),
 • oznaczenie granic Atteberga,
 • oznaczenie zawartości części organicznych,
 • oznaczenie cech fizycznych gruntu, (gęstość, wilgotność, porowatość).

Badania odbiorowe:

Wykonujemy badania odbiorowe zagęszczenia i nośności nasypów. Określamy:

 • moduły odkształcenia pierwotnego, wtórnego, (E1 / E2) oraz wskaźnik odkształcenia I0 z badań statyczną płytą VSS
 • dynamiczny moduł odkształcenia Evd z badań lekką płytą dynamiczną
 • wskaźnik zagęszczenia oraz stopień zagęszczenia Is / ID metodami bezpośrednimi oraz korelacyjnymi

Ze względu na mnogość sposobów określenia parametrów zagęszczenia, jesteśmy w stanie dobrać optymalną dla danej budowy metodę. Z pośród oferowanych przez nas usług należy wyróżnić:

Metoda laboratoryjna

Metodą dokładna polega na zastosowaniu kombinacji badań laboratoryjnych i badań polowych. W tym wypadku, w warunkach kontrolowanego w laboratorium zagęszczenia, określa się zależność między gęstością objętościową i wilgotnością w aparacie Proctora. Wynikiem jest maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ρds oraz odpowiadająca jej wilgotność optymalna wopt. Wskaźnik zagęszczenia materiału wbudowanego w nasyp uzyskuje się porównując gęstość objętościową szkieletu gruntowego materiału pobranego podczas badań polowych z gęstością objętościową szkieletu gruntowego określoną w laboratorium.

Sondowania

W przypadkach konieczności określenia zagęszczenia warstw gruntów niespoistych o znacznej miąższości oferujemy badania za pomocą sondowań lekką sondą dynamiczną DPL. Podczas badań na podstawie ilości uderzeń młota na 10 cm wpędu określa się stopień zagęszczenia ID oraz wskaźnik zagęszczenia IS. Dodatkowym atutem sondy, jest możliwość zastosowania końcówki stożkowo krzyżakowej typu SLVT, dzięki czemu poza oceną zagęszczenia gruntów niespoistych możemy określić wytrzymałość su i stopień plastyczności warstw spoistych. Rozwiązanie takie jest szczególnie rekomendowane w przypadku badań podłoża uwarstwionego, składającego się z naprzemiennie zalegających warstw gruntowych różnego typu.

Badania płytą statyczną VSS oraz lekką płytą dynamiczną

Badania tego typu służą ocenie zagęszczenia warstw gruntowych o miąższości ok 0,5m. Wynikiem badań płytą VSS jest moduł odkształcenia pierwotnego E1, wtórnego E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0. Parametry te określa się na podstawie zarejestrowanych osiadań podłoża będących reakcją na obciążanie podłoża płytą pomiarową. Badanie lekką płytą dynamiczną służy określeniu dynamicznego modułu odkształcenia Evd na podstawie zarejestrowanych osiadań i ich prędkości po udarowym obciążeniu podłoża. Niewątpliwą zaletą tego typu badania jest szybkość wykonania oznaczenia, gdyż wynik możemy uzyskać już po około minucie. Sprawia to, że metoda ta jest szczególnie często wykorzystywana przy badaniu nasypów o dużej powierzchni na których należy wykonać dużo oznaczeń w stosunkowo krótkim czasie. W takich wypadkach najwyższą dokładność badań uzyskuje się stosując kombinację kilku badań VSS i kilkudziesięciu oznaczeń płytą dynamiczną. Dzięki bezpośredniej korelacji wyników z obu testów można w szybki sposób uzyskać dokładny obraz zagęszczenia nasypu.

Drogownictwo

Drogownictwo rozumiane jako połączenie geotechniki oraz inżynierii ruchu wymaga dodatkowo  szerszego spojrzenia na trwałość nawierzchni drogowych. Poza usługami geotechnicznymi oferujemy badania z zakresu drogownictwa będące podstawą do oceny stanu oraz do projektowania nawierzchni:

 • badania ugięć sprężystych nawierzchni ugięciomierzem belkowym (belką Benkelmana),
 • badania ugięć sprężystych nawierzchni ugięciomierzem udarowym FWD,

Poza usługami geotechnicznymi oferujemy badania z zakresu drogownictwa będące podstawą do oceny stanu oraz do projektowania nawierzchni:

 • badania ugięć sprężystych nawierzchni ugięciomierzem belkowym (belką Benkelmana);
 • badania ugięć sprężystych nawierzchni ugięciomierzem udarowym FWD;
 • określenie klasy betonu (w tym pobór prób);
 • oznaczenie agresywności wody.