Kontakt z nami

Badania

Badania

Posiadamy doświadczenie oraz sprzęt niezbędny do wykonywania badań geologicznych i geotechnicznych w terenie m.in.:

 • badanie nośności i zagęszczenia nawierzchni podatnych i podłoża drogowego płytą VSS;
 • badanie dynamicznego modułu odkształcenia Evd;
 • oznaczanie wskaźnika nośności gruntu CBR;
 • pomiar ugięć sprężystych nawierzchni belką Benkelmana;
 • pomiar ugięć sprężystych nawierzchni ugięciomierzem udarowym FWD;
 • pomiar wytrzymałości gruntu na ścinanie sondą krzyżakową FVT.

Przeprowadzamy również inne badania specjalistyczne, w tym geologiczne dla indywidualnych potrzeb realizacji obiektu. W tym zakresie realizujemy wszelkiego rodzaju prace geotechniczne i geologiczno-inżynierskie na etapie projektowym jak i na etapie budowy a także odbiory. Dysponujemy niezbędnym sprzętem, w tym wiertnicami mechanicznymi i penetracyjnymi, sondami statycznymi, sondami dynamicznymi (CPT, DPL, SLVT, DPSH), współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami geotechnicznymi wyposażonymi w sprzęt posiadający wszystkie niezbędne certyfikaty.

Oferujemy następujący, szczegółowy zakres badań i usług:

Prace terenowe:

a) wiercenia badawcze penetracyjne do głębokości 5,0 m p.p.t.,
b) wiercenia badawcze mechaniczne do głębokości 30,0 m p.p.t.,
c) wiercenia badawcze mechaniczne rurowane,
d) sondowania dynamiczne sondami udarowymi typu DPL, DPSH, SPT i SLVT,
e) sondowania statyczne CPT i CPTU o nacisku do 200 kN,
f) badania dylatometryczne typu DMT,
g) pobór prób (także NNS) gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne obejmujące m.in.:

a) dla gruntów:

 • niespoistych – analizy uziarnienia i wilgotności naturalnej Wn,
 • spoistych – oznaczenie wilgotności naturalnej Wn, granic Atterberga, stopnia IL, edometrycznych modułów ściśliwości pierwotnej Mo i wtórnej M, parametrów wytrzymałościowych z badania w aparacie trójosiowego ściskania oraz aparacie skrzynkowym,
 • organicznych – oznaczenie zawartości części organicznych Iom, wilgotności naturalnej Wn, edometrycznych modułów ściśliwości pierwotnej Mo i wtórnej M oraz określenie wartości współczynnika konsolidacji cv,

b) dla wody gruntowej:

 • określenie agresywności w stosunku do konstrukcji betonowych,
 • określenie agresywności w stosunku do konstrukcji stalowych.